Ochrana osobních údajů

Pravidla pro nakládání s vašimi osobními údaji

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mimo jiné doplňují Obchodní podmínky, kterými se řídí prodej online produktu, služeb a vstupenek na akce pořádané Mária Krejčíková, IČ: 87594153.

I. Úvodní ustanovení
Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
Společnost – Mária Krejčíková, IČ: 87594153.
Korespondenční adresa a adresa pro vyřizování reklamací: Kolaje 69, 28904 Opočnice

E-mailová adresa pro elektronickou komunikaci: info@mariakrejcikova.cz

Web: www.nayada.cz
Telefon: 702 928 539

Uživatel – návštěvník webu, nebo zákazník který se zúčastnil předchozích akcí nebo odeslal objednávku vstupenky a je tak pravděpodobné, že se akce zúčastní nebo má zájem se zúčastnit.

Společnost nepravidelně pořádá zážitkové akce zaměřené na osobnostní rozvoj.
Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

II. Ochrana osobních údajů
Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky vstupenky nebo videozáznamů, přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek dochází ke zpracovávání osobních údajů společností nebo třetími osobami, které společnost pověřila zpracováním. Vždy v souladu s těmito zásadami.
Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od uživatele. Uživatel poskytuje společnosti údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální týkající se výhradně jeho osoby. Pokud uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedohází k zásahu do práv třetích osob.

Společnost může nakládat s těmito údaji – jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČ, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail) a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy.
Jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČ, adresa bydliště a adresa elektronické pošty (e-mail) jsou u návštěvníků zpracovávány za účelem plnění smlouvy (vyřízení objednávek, administrativy ohledně návštěvy akce včetně dotazů návštěvníků, informování o organizačních a technických záležitostech týkajících se akce). E-mail a IP adresy zařízení, z nichž jsou stránky prohlíženy, jsou zpracovávány za účelem oprávněného zájmu společnosti (informování o událostech týkajících se akce nebo partnerských událostí)

Osobní údaje dle předchozího odstavce jsou zpracovávány počínaje obdržením objednávky po dobu 1 roku odpovídajícího promlčecí době v případě zpracovávání za účelem plnění smlouvy a po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však po dobu konání akcí, v případě zpracování za účelem oprávněného zájmu Společnosti.

Společnost dále zpracovává osobní údaje zájemců za účelem zasílání informací a novinek e-mailem a to poté, co zájemce projevil zájem a udělil k tomuto souhlas vyplněním svého e-mailu na webu www.nayada.cz . Novinky jsou zasílány po dobu, kdy udělený souhlas trvá. Z odběru newsletteru má zájemce možnost se kdykoliv odhlásit klinutím na zápatí e-mailu.

Udělený souhlas platí také pro společností pověřené zpracovatele.
Společnost má povinnost poskytovat uživatelům co nejrelevantnější informace o Akcích. Proto může využít jejich IP adresu prostřednictvím analytických webových nástrojů k vyhodnocování návštěvnosti webu a uživatelského chování v online prostoru k dodání individualizovaných informací v rámci oprávněného zájmu společnosti a na základě uděleného souhlasu.

Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání společnost osobní údaje ihned zlikviduje.
Uživatel bere na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Uživatel bere na vědomí, že společnost využívá cloudové řešení Google Suite od společnosti Google LLC, Kalifornie, USA. Společnost Google využívá smluvní doložky odpovídající evropským předpisům o ochraně osobních údajů. Společnost vždy nechává údaje o svých uživatelích na úložiště v rámci Evropské unie. Nedochází k předání do třetích zemí.

Společnost dále využívá služby iDoklad, FAPI, SmartEmailing, MailChimp, Google Analytics a Nimble a další, jejichž provoz je v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Nahodile může využívat další služby (např. Eventbrite). Vždy však pro naplnění účelu zpracovávání.

Po odsouhlasení můžou být do uživatelova zařízení ukládány cookies především za účelem funkčnosti probíhajícího připojení, personalizace reklam, nabízení služeb a zjišťování uživatelových preferencí, a získané údaje předávány službám Seznam, Google a Facebook.
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.

V případě, že by se uživatel domníval, že společnost nebo některý ze zpracovatelů (II. 12, 13) prováděl zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat společnost o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@mariakrejcikova.cz,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu (II. 5) a požadovat e-mailem na adrese info@mariakrejcikova.cz, aby společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).
Společnost o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li společnost námitce, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatel obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Uživatel může kdykoliv společnost požádat o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů a to e-mailem na adresu info@mariakrejcikova.cz.

Uživatel vždy vyrozumí společnost o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost společnosti i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.

Návštěvník zároveň uděluje souhlas se zveřejněním fotografií a videí z akcí zachycujících jeho osobu, a to na sociálních sítích, webu společnosti a ve fotogalerii společnosti.

III. Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce společnosti realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 2. 2020